Εμφάνιση ενός σχολείου με πολυάριθμα χαρακτηριστικά